top of page

Regulamin konferencji

i warsztatów przedkonferencyjnych

z okazji 25-lecia Katowickiego Instytutu Psychoterapii

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w  Konferencji

Living Fear Free Therapeutic Hypnosis Rediscovered.” i/lub warsztacie przedkonferencyjnymWzrastanie w relacji, Ja, Ty, Mypt.:

organizowanych w Katowicach w terminie: 25-29.09.2024

przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii  ul. Sołtysowicka 65a, 51-168 Wrocław. NIP 895-201-31-03.

2. Konferencja i warsztat przedkonferencyjny jest realizowany na zlecenie Katowickiego Instytutu Psychoterapii przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii.

3. Osoby uczestniczące w Konferencji i/lub warsztacie przed konferencyjnym zwane są dalej Uczestnikami. 

4. Konferencja i warsztat przedkonferencyjny są przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, rehabilitantów, pracowników socjalnych oraz innych zawodów mających  zastosowanie w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w których stosuje się psychoterapię.

5. Ramowy Program Konferencji i warsztatu przedkonferencyjnego jest udostępniony na stronie internetowej www.ja-ty-my.com (www.25.k-i-p.pl).

Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w programie konferencji i warsztatu przed konferencyjnego z przyczyn od niego niezależnych, w tym z przyczyn losowych.

6. Konferencja składa się z:

 • Wystąpień plenarnych oraz części warsztatowych które odbywać się będą w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach w terminie  zgodnym  z harmonogramem udostępnionym na stronie Organizatora. 

 • Warsztat przedkonferencyjny odbędzie się w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach w terminie  zgodnym  z harmonogramem udostępnionym na stronie Organizatora. 

7. Organizator ma prawo wnioskować  o zawieszenie Uczestnika konferencji/warsztatu przed konferencyjnego w prawach osoby szkolącej się w szczególnych i uzasadnionych przypadkach.

2

Warunki uczestnictwa w Konferencji i/lub warsztacie przedkonferencyjnym

1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji i/lub warsztacie przed konferencyjnym są:​

 • wykształcenie wyższe,

 • zgłoszenie swego uczestnictwa Organizatorowi przez formularz zgłoszeniowy,    

 • uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora drogą e-mailową,

 • podpisanie oświadczenia (odznaczenie pola check-box)  o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu,

 • zapłata opłaty konferencyjnej, o której mowa poniżej w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

2 Liczba uczestników Konferencji i/lub warsztatu przed konferencyjnego  jest ograniczona, wobec czego o wpisie na listę uczestników konferencji i/lub warsztacie przed konferencyjnym decyduje kolejność wpłat, o której mowa poniżej w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu, którzy przeszli wcześniej pomyślnie rekrutację. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu listy Uczestników Konferencji i/lub warsztatu przed konferencyjnego, będą umieszczone na liście rezerwowej. 

3. Realizacja Konferencji i/lub warsztatu przed konferencyjnego  jest uzależniona od minimalnej liczby Uczestników, wobec czego Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcie w czasie momentu rozpoczęcia Konferencji i/lub warsztatu przed konferencyjnego lub jego odwołania z powodu niewystarczającej liczby Uczestników.

3

Opłaty za uczestnictwo w konferencji i/lub warsztacie przed konferencyjnym

1. Opłata  za uczestnictwo w konferencji i/lub warsztat przed konferencyjnym jest zgodna z tabelą opłat

Członkowie  Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, mają możliwość skorzystania z zniżki w wysokości 10% od standardowej opłaty uczestnictwa w konferencji i/lub warsztacie przed konferencyjnym. [wymagane jest przesłanie potwierdzenia opłaty składek]

Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje wyłącznie realizację programu. Koszty podróży na miejsce konferencji i/lub warsztatu przed konferencyjnego  oraz inne koszty z tym związane (np. opłaty za parking), koszty zakwaterowania czas trwania konferencji i/lub warsztatu przed konferencyjnego  Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

2. Kwota, o której jest mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, jest płatna jednorazowo w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni po zgłoszeniu się na warsztat i/lub konferencję .

3. Opłata za konferencję i/lub warsztat przedkonferencyjny obejmuje zajęcia szkoleniowo/wykładowe oraz materiały dydaktyczne, serwis kawowy w przerwach oraz lunch.

4. W przypadku rezygnacji  z konferencji i/lub warsztatu przedkonferencyjnego  uczestnik może zrezygnować z rezerwacji, która została dokonana – bez podania przyczyny, za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres: biuro@k-i-p.pl.

W przypadku rezygnacji, o której mowa Klient zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji  nie później niż 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym  Klient nie otrzyma zwrotu za zakupiony bilet uczestnictwa. Po tym czasie możliwe jest odsprzedanie biletu przez uczestnika innemu uczestnikowi - konieczne jest poinformowanie organizatorów. 

5. Płatności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora w banku Alior Bank  62 2490 0005 0000 4600 9654 6514.

Za dzień dokonania wpłaty będzie uważany dzień uznania rachunku bankowego Organizatora z pełną kwotą wpłaty.

6. Organizator wystawia rachunek zgodnie z danymi wpłacającego (zleceniodawcy) wynikającymi  z potwierdzenia przelewu.

Ponadto:

 • Wpłacający jest zobowiązany sprawdzić czy informacje podane przy zleceniu przelewu są zgodne z danymi (nazwa, adres, NIP) podmiotu, na który ma zostać wystawiony rachunek.

 • W przypadku przelewu dokonanego z konta osobistego, Organizator może wystawić rachunek jedynie na posiadacza tegoż konta.

 • W przypadku wpłat dokonywanych przez podmioty niebędące osobami fizycznymi (firmy, instytucje itp.), Uczestnik konferencji/warsztatu przedkonferencyjnego zobowiązany jest do podania Organizatorowi drogą e-mailową pełnych danych do rachunku, w tym numeru NIP.

4

Postanowienia różne i końcowe

1. Formą komunikacji osób zainteresowanych uczestnictwem w konferencji i/lub warsztacie przedkonferencyjnym z Organizatorem jest korespondencja e-mailowa lub forma pisemna (oświadczenia woli dla swej skuteczności wymagają zachowania przynajmniej jednej z tych form). Dotyczy to w szczególności, lecz nie wyłącznie, zgłoszenia uczestnictwa, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenia uczestnictwa, rezygnacji z uczestnictwa w konferencji i/lub warsztacie przedkonferencyjnym, opłat.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2024.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem konferencji i/lub warsztacie przedkonferencyjnym mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 65a, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421673 oraz Organizatorzy, wskazani w niniejszym regulaminie.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

A. wywiązania się z obowiązków stron umowy o udział w konferencji i/lub warsztacie przedkonferencyjnym, określonym w Regulaminie,

B. wywiązania się PSRP z obowiązków ewidencyjnych w zakresie ustawy o rachunkowości oraz

realizacji zobowiązań, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udziału w konferencji i/lub warsztacie przedkonferencyjnym.

4. Odbiorcami danych mogą być:

A. podmioty, świadczące usługi informatyczne na zlecenie administratora,

B. podmiot, świadczący usługi księgowe na zlecenie administratora.

5. Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, ma prawo żądania przeniesienia danych. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

6. Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Organizatorem.

Zasady rezerwacji uczestnictwa

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.

 2. Aplikacja jest rozpatrywana do 7 dni.

 3. Po akceptacji zamówienia prosimy o rejestrację konta w witrynie.

 4. Udzielamy Państwu dostępu do witryny.

 5. Prosimy o rezerwację i wniesienie opłaty.

Mają Państwo pytania?

bottom of page